Para a docencia

 • Redución das ratios de forma INMEDIATA
 • Volta ao horario lectivo de 18 horas anterior á crise.
 • Substitucións inmediatas dos docentes con chamamentos diarios.
 • Oferta formativa axeitada á dispoñibilidade horaria de todo o profesorado.
 • No tocante aos postos no CEFORE, MUPEGA: as vacantes nestes postos deberán ser obtidas de forma transparente e limpa.
 • Recoñecemento da adquisición de novos idiomas como mérito e non como instrumento que provoque a exclusión de parte do profesorado. 
 • Supresión real das barreiras arquitectónicas nos centros (ascensores, rampas de acceso,…).
 • Prever nos centros de nova construcción con independencia do número de unidades que teña, un espazo a modo de salón de actos para diferentes eventos que dinamicen a vida do centro. 
 • Avance nas políticas de dixitalización básica nos centros: expansión de Abalar e Edixgal a todos os centros e continuidade despois de 2º ESO.
 • Coordinación cos Servicios Sociais dos Concellos para o alumnado expedientado por un período longo de tempo fóra do centro: creación dun protocolo de seguimento diario e una “aula de atención” no propio Concello.
 • Comezo do PROA (Programa de reforzó, orientación e apoio) como moi tarde no mes de novembro e amplialo a toda a ESO.
 • As concesións das cafetarías dos centros deberán ser xestionadas polo propio centro e quedar resoltas no mes de xullo. 
 • Devolución do control do centro para o Consello Escolar e aplicación do principio de democracia nos centros a todos os niveis.

Infantil e Primaria

 • Horario lectivo de 18 horas.
 • Redución das ratios de alumnado por aula.
 • Supresión da exclusividade das tardes, acudirase soamente por necesidades de centro.
 • Recuperación da sesión semanal de libre disposición por parte do profesorado.
 • Necesidade dunha sesión de titoría co alumnado semanal.
 • Aumento de profesorado de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e Linguaxe, así como dotación de persoal de apoio para a Atención á Diversidade. 
 • En Educación Infantil, cubrir a actual necesidade dun profesor de apoio por cada 3 unidades.
 • Recuperación de apoios e agrupamentos flexibles.
 • Aumento das horas de Plástica e Música separando as súas notas. Revaloración das ensinanzas artísticas.

Secundaria, Formación Profesional e Bacharelato

 • Volta ao horario lectivo de 18 horas
 • Ratios axustadas á realidade do alumnado actual: máximo de 20 alumnas/os por aula como norma xeral. Reducirase esa ratio no caso de presenza de alumnado con necesidades específicas de aprendizaxe. O alumnado que non promocionou deberá contar tamén nesa ratio.
 • Aumento do número de profesorado PT e inclusión de AL en todos os centros de Secundaria.
 • Creación de agrupamentos específicos tamén en 3º e 4º da ESO.
 • Incremento do número de apoios e desdobres para talleres, laboratorios e idiomas.
 • Aumento do número de centros nos que se imparta o Bacharelato de Artes. 

Escolas Oficiais de Idiomas,
Ensinanzas artísticas                  

 • Xornada de 18 horas lectivas. 
 • Necesidade dun orientador por centro coas tarefas de; apoio ao profesorado con alumnado con necesidades educativas diversas, orientación para o alumnado a nivel académico e profesional, etc.
 • Desdobres e reforzos para facilitar a aprendizaxe individualizada nos grupos máis numerosos e para atender á diversidade específica.
 • Recuperación da titoría de alumna/o.
 • Indispensable una nova estruturación e ampliación da rede de centros de ensinanzas artísticas e de idiomas. Nela os conservatorios municipais pasarían a ser xestionados pola Consellería de Educación.
 • Posibilitar a xornada semanal de catro días e facilitar así o exercicio da docencia e da profesión artística.
 • No tocante á saúde laboral. Os servizos de prevención deben ofrecer una vixilancia da saúde específica e o diagnóstico de especialistas nas doenzas dos profesionais, para a correcta execución do seu labor, que implican función cognitivas de concentración, memoria e precisión, xunto a un traballo físico de movemento repetitivo, carga postural, posturas forzadas e esixencia vocal e auditiva.